Google

Overview
IO::Stringy

Modules
IO::AtomicFile
IO::InnerFile
IO::Lines
IO::Scalar
IO::ScalarArray
IO::Wrap
IO::WrapTie

Examples
IO_Scalar_synopsis